Categories
Articles

Sinai Prayer

 

ጸሎት ነኅዋትና ኤርትራውያን

ካብ: ሃብተአብ ተኪኤ (Habteab Tekie)

“ብዙኅ ብኽያትን ዋይዋይታን ኮነ፡፡ ራሔል ብደቃ በኸየት፡፡
ስለ ዘየለዉ ከአ፡ ምእባድ አበየት” (ወንጌል ማቴዎስ ምዕ. 2, 18)።


ኦእግዚአብሔር ፈጣሪ፡ ኵነታትናን ስሚዕትናን እውን ከምዚ ናይ
ራሔል እዩ እሞ፡
ብፍላይ ምእንትቶም አብ ደብረ ሲና (ግብጺ) ዚሕረዱን ዚቕተሉን
ዘሎዉ አኅዋትና አኃትናን ክንልምነካ እኒሆ አብ ቅድሜኻ ቀሪብና፡፡
ንጹሕ ደሞም አብ ቅድሜኻ ከም ዘእወየ ንአምን ኢና፡፡
አውያቶም ሰሚዕካ ከአ፡ “ንዑ ናባይ”፣ “ምሳይ ይኅሸኩም”፣ ቢልካ
ናብ ሕቝፍካ ከምዝጸዋዕካዮም ንአምን ኢና፡፡
ስደት ግብጺ፡ ጐ.ኢ.ክ. ወድኻ እውን ፈቲኑዎ እዩ፡፡
ሽዑ፡ ሞት ደመኛ ሄሮድስ ምስ አረጋጽካ ንዓዱ ንናዝሬት ኪምለስ
ፈቐድካሉ፡፡
አኅዋትናን አኃትናን እውን፡ ካብ ሐደ ደመኛ ኪሀድሙ እንኪብሉ
እዮም አብ ምድሪ ግብጺ ፋሕ ኢሎም ዘሎዉ እሞ፡
ነቶም ዝሞቱ ዘለዓለማዊ ዕረፍቲ ክትህቦም፣ ነቶም ብሕይወቶም
ዘሎዉ፡ ንዓዶም ተመሊሶም ብሰላም ምእንቲ ኪነብሩ፡ ንብዓል ደሞም
ኡፍ ክትብለሎም፣ ንቤተሰቦም ከተጸናንዖም፣ ንሀገርና ከአ ጠልን
በረከትን ከተውርደላ፣ … ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቑር ወድኻ
ብትሕትና ንልምነካ፡፡ አሜን፡፡
አስተውዕል→ ነፍሲወከፍና ሐደ “አቡነ ዘበሰማያት…” የብጽሕ፡፡

– – || – –

Leave a Reply